ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Администратор на лични данни и приложимо право


„МЕРК ШАРП И ДОУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адреса: гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, ул. Никола Вапцаров № 55, ЕКСПО 2000, ет. 1, Източно крило, Сектори В1 и В2.

„ОЛ ЧЕНЪЛС КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД е обработващ лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

 1. Какво включва обработването на Вашите данни

Съгласно Общ регламент относно защитата на данните, „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни за подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Основание за обработване на Вашите лични данни:

Вашите лични данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие за обработването по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. „а“ от Общ регламент относно защитата на данните.

 1. Видове лични данни, които обработваме:

  Обработваме следните данни:


4.1. Данни се събират автоматично при достъп до сайта https://www.hpvprevention.net/ по следните начини:

 • Информация за устройството – Събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори. Тази информация е неперсонализирана и се събира чрез Google Analytics;
 • Информация за местоположението – В зависимост от разрешенията на устройството Ви, автоматично събираме и обработваме информация за местоположението Ви. Тази информация е неперсонализирана и се събира чрез Google Analytics;
 • Бисквитки и подобни технологии – Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги. Бисквити се използват за целите на Google Analytics и за водене на статистика за използването на сайта.
 1. Цел на обработването на Вашите лични данни

  Обработваме Вашите личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с посещението Ви на https://www.hpvprevention.net/ за следните цели:
 • Изпращане на информация за предстоящи събития и дейности;
 • Директен маркетинг, т.е. за да предлага на Потребителите участие в различни анкети и запитвания, покани за събития, включително и за изпращане на търговски съобщения.
 • Статистическа информация за посещаемостта на https://www.hpvprevention.net/.
 1. Принципи, които съблюдаваме при обработването на Вашите лични данни

  При обработка на личните Ви данни спазваме следните принципи за обработката на лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранение за срок, не по-дълъг от необходимото за целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 1. Срок на съхранение на личните Ви данни:


При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Във всеки един момент можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни по ел. поща или телефон (ел. поща: office@all-channels.com, тел: +359 2 855 80 83), при което данните ще бъдат изтрити.

 1. Достъп до данните Ви от страна на трети лица


8.1. Няма да разкриваме данните Ви на трети лица, освен ако това се изисква по закон или за защита на нашите права и законни интереси или такива на трета страна.


8.2. Можем да възлагаме на трети лица обработването и съхраняването на Вашите данни като обработващото данните лице ще се изисква също да прилага необходимите мерки за безопасност и сигурност, за да защити Вашите лични данни, както и да изтрие или върне личните данни, които обработва при прекратяване на взаимоотношенията ни с него.

8.3. Данните Ви няма да бъдат обработвани извън Република България.

 1. Вашите права при обработването на личните Ви данни


9.1. Имате право да изискате и получите от https://www.hpvprevention.net/ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас чрез изпращане на съобщение до нас в свободен текст. Имаме право да поискаме да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


9.2. Имате право на достъп до Вашите лични данни, които обработваме. Предоставянето на информация за данните е безплатно, но https://www.hpvprevention.net/ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3. Имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточности в личните данни, които се обработват за Вас.


9.4. Имате право да оттеглите съгласието за обработване на Ваши лични данни.


9.5. Имате право да поискате изтриване на Вашите данни, в случай че:

 • Вие оттеглите съгласието си за обработване на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Ако смятате, че данните повече не са необходими за целите, за които са били обработвани;
 • Ако смятате, че по друга причина нямаме основание за обработването на тези данни.


9.6. Не сме длъжни да изтриваме личните Ви данни по Ваше искане, ако ги съхраняваме и обработваме:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • по причини от обществен интерес;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


9.7. Имате право да поискате ограничаването на обработването на данните в някой от следните случаи:

 • Ако оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността им;
 • Ако смятате, че обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ако не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


9.8. По всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, когато обработването се основава на необходимост за изпълнението на задача от обществен интерес или е необходимо за целите на легитимните ни интереси или тези на трета страна. В този случай ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, правата и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


9.9. Винаги можете да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг. В случай на такова възражение, се задължаваме да прекратим обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг.


9.10. Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна.


9.11. Ако считате че събирането и обработването на данните нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) или на българското законодателство, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България, а именно:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg